MISIUNE  – În contextul globalizării schimburilor comerciale, organizaţia noastră este tot mai mult preocupată de menţinerea poziţiei de top pe plan naţional şi extinderea pe noi segmente internaţionale ca furnizor  de produse performante din domeniul consumabilelor auto, stingătoarelor auto, produselor de curăţare şi întreţinere casnice, odorizantelor, insecticidelor şi vopselelor în dispersie apoasă, prin  abordarea de  noi tehnologii, dar mai ales prin aplicarea consecventă a orientării  spre satisfacţia clientului.

Această misiune o putem realiza prin implicarea întregului colectiv în a lucra sistematic cu scopul de a genera în permanenţă încredere clienţilor şi celorlalte părţi interesate în capacitatea noastră de:

 • a satisface cerinţele clienţilor acordând cea mai mare atenţie calităţii produselor furnizate;
 • a respecta cu stricteţe cerinţele legale privind calitatea, mediul, sănătatea şi securitatea în muncă;
 • a elimina, reduce sau menţine sub control impactul asupra mediului şi riscurile privind sănătatea şi securitatea personalului, cu costuri economice acceptabile;
 • a preveni accidentele majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

În acest scop SC ROMTEC AUSTRIA menţine şi îmbunătăţeşte continu un sistem integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă, bazat pe cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018.

VIZIUNE  Preocuparea permanentă a managementului pentru menţinerea, aplicarea, îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat, calitatea produselor sale prezente şi viitoare, protecţia mediului înconjurător, sănătatea şi securitatea în muncă care sunt elemente de bază în strategia dezvoltării SC ROMTEC AUSTRIA. În acest scop managementul la cel mai înalt nivel se angajează pentru asigurarea resurselor şi implicarea nemijlocită în realizarea obiectivelor:

În domeniul  calităţii (calitate):

 • conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu cerinţele aplicabile în domeniul proiectării, producerii şi livrării produselor fabricate;
 • menţinerea poziţiei de top pe paţa naţională şi câştigarea de noi segmente externe prin furnizarea de produse la un nivel de calitate care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor;
 • creşterea competitivităţii produselor prin îmbunătăţirea productivităţii, formulelor utilizate şi a tehnologiei;
 • dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor şi îmbunătăţirea continuă a nivelului de pregătire.

În domeniul  mediului  şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (mediu şi SSO):

 • reducerea impactului asociat activităţilor şi produselor sale, prezente şi viitoare, asupra mediului prin înlocuirea treptată a unor materii prime cu materiale cu impact redus asupra mediului şi prin fabricarea de produse care să reducă impactul la utilizatori ;
 • eliminarea responsabilă şi în deplină siguranţă a amabalajelor şi deşeurilor de ambalaje ale produselor fabricate ;
 • prevenirea apariţiei situaţiilor de urgenţă cu impact asupra mediului şi sănătăţii şi securităţii personalului inclusiv prin stabilirea şi aplicarea de măsuri coerente şi eficiente de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • adoptarea unui comportament preventiv faţă de poluare pentru a îmbunătăţi continuu performanţele de mediu
 • prevenirea şi reducerea la minim a riscurilor de apariţie a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • luarea în considerare a cerinţelor pertinente a tuturor părţilor interesate – angajaţi, vecinătăţi, autorităţi, contractori.

Obiectivele generale stabilite prin politica integrată sunt duse la îndeplinire prin definirea anuală a obiectivelor şi ţintelor specifice în programele de îmbunătăţire a calităţii şi de management de mediu şi de sănătate şi securitate în muncă, monitorizate prin intermediul Reprezentantului Conducerii pentru calitate, mediu şi SSO.

Top managementul SC ROMTEC AUSTRIA îşi declară hotărârea de a aplica politica integrată cu responsabilitate, transparenţă şi eficacitate, asigurând cadrul administrativ şi organizatoric pentru  participarea activă a fiecărui angajat indiferent de poziţia deţinută de acesta în organizaţie.

Această declaraţie de politică este comunicată întreg personalului aflat sub controlul organizaţiei, este analizată anual pentru adecvarea ei continuă, ca simbol al angajamentului managementului pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management şi totodată este disponibilă părților interesate, care solicită acest lucru.

Data: 24.03.2020

Administrator
Ing. RADU OGHINĂ


Cod PC  01;  Ed. 3/Rev. 5 (modificat pe site: 15 iulie 2020)